-:- เทศบาลตำบลท่าสุด -:-

 

บทความ( ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540)

หน้าแรก     
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
คำแถลงนโยบาย
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการ
เทศบัญญัติ
กองการศึกษา
ฝ่ายสภาเทศบาลตำบลท่าสุด
กระบวนงานบริการภารกิจ
ขั้นตอนและเวลาปฎิบัติราชการ
รายงานผลการดำเนินการ
รายงานแสดงฐานะการเงิน
แหล่งท่องเที่ยวและOTOP
เข้าสู่ระบบสำหรับบุคลากร
รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
การรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง ปี2560 (แบบ สขร.1)

สรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง ปี 2561 (แบบ สขร.1)
งบทดลอง
รายงานรับ-จ่าย

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

งานการเงินและการคลัง

อำนาจหน้าที่ เทศบาลตำบล

โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล

กฏหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

กระบวนการบริการภารกิจของเทศบาลตำบลท่าสุด
รายงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

อำนาจหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล

อำนาจหน้าที่ กองคลัง

อำนาจหน้าที่ กองช่าง

อำนาจหน้าที่ กองการศึกษา

แผนออกตรวจหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558

สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลท่าสุด

คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน-ปีงบประมาณ-2561

ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น

จดหมายข่าว/วารสาร เทศบาลตำบลท่าสุด

E-Service เทศบาลตำบลท่าสุด

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี เทศบาลตำบลท่าสุด (พ.ศ.2561-2564)

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2563

      


  คณะผู้บริหาร
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  โรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุด
  ตรวจสอบภายใน
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  กำนันและผู้ใหญ่บ้าน

  ติดต่อเทศบาล
  แผนที่
  ดาว์นโหลด
  ร้องเรียน
 
   

- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลท่าสุด ให้บริการอินเตอร์เน็ต 8.30 น. - 16.30 น. ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ)

ณ ศูนย์บูรณาการข่าวสารเพื่อประชาชนตำบลท่าสุด

 

 ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
สปสช.
กรมบัญชีกลาง
ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ
ระบบสารสนเทศวางแผน
และประเมินผล

ระบบบันทึกบัญชี
ระบบข้อมูลกลาง

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาลตำบลท่าสุด

ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน

(คลิ๊ก)

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

QR แบบสำรวจความพึงพอใจต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลตำบลท่าสุด

กล่องแสดงความคิดเห็น ONLine

ร้องเรียนร้องทุกข์ 

      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลตำบลท่าสุด

ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2557 - 2559) เทศบาลตำบลท่าสุด

ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2556 - 2560)
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2555 - 2557)

 

เทศบาลตำบลท่าสุด เลขที่ 389 หมู่ 3 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทรศัพท์ 0-5370-6109 Fax.0-5370-6109 ต่อ103 หรือ www.tasud.net
E-Mail : master_au@msn.com