-:- เทศบาลตำบลท่าสุด -:-

 

หน้าแรก     
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
คำแถลงนโยบาย
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี-สี่ปี
แผนดำเนินการ
เทศบัญญัติ
กองการศึกษา
ฝ่ายสภาเทศบาลตำบลท่าสุด
กระบวนงานบริการภารกิจ
ขั้นตอนและเวลาปฎิบัติราชการ
รายงานผลการดำเนินการ
รายงานแสดงฐานะการเงิน
แหล่งท่องเที่ยวและOTOP
เข้าสู่ระบบสำหรับบุคลากร
รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
การรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง ปี2560 (แบบ สขร.1)

สรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง ปี 2561 (แบบ สขร.1)
งบทดลอง
รายงานรับ-จ่าย

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

งานการเงินและการคลัง

อำนาจหน้าที่ เทศบาลตำบล

โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล

กฏหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

กระบวนการบริการภารกิจของเทศบาลตำบลท่าสุด
รายงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

อำนาจหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล

อำนาจหน้าที่ กองคลัง

อำนาจหน้าที่ กองช่าง

อำนาจหน้าที่ กองการศึกษา

แผนออกตรวจหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558

สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลท่าสุด

คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน-ปีงบประมาณ-2561

ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น

จดหมายข่าว/วารสาร เทศบาลตำบลท่าสุด

E-Service เทศบาลตำบลท่าสุด

      


  คณะผู้บริหาร
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  โรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุด
  ตรวจสอบภายใน
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  กำนันและผู้ใหญ่บ้าน

  ติดต่อเทศบาล
  แผนที่
  ดาว์นโหลด
  ร้องเรียน
 
   

- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลท่าสุด ให้บริการอินเตอร์เน็ต 8.30 น. - 16.30 น. ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ)

ณ ศูนย์บูรณาการข่าวสารเพื่อประชาชนตำบลท่าสุด

 

 

 


ข่าวเทศบาลตำบลท่าสุด

 

นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย มอบหมายให้ นายชัยวุฒิ มีปราชญ์สม ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธานเปิดด่านตรวจ/จุดสกัด ดูแลความสงบเรียบร้อย และตรวจคัดกรองโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 โดยมีนายสมชาย ปวงน้อย นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด นางยุพิน รักคำ ปลัดเทศบาลตำบลท่าสุด และคณะผู้บริหารเทศบาล ฝ่ายปกครองตำบลท่าสุด ให้การต้อนรับในการตรวจเยี่ยมและเปิดด่านตรวจ การปฎิบัติหน้าที่ครั้งนี้มีการบรูณาการร่วมกันระหว่าง อปพร.เทศบาลตำบลท่าสุด /กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน /สภ.บ้านดู่/รพ.สต.ท่าสุด/อสม.ตำบลท่าสุด/กนช.ตำบลท่าสุด/ ชรบ.ตำบลท่าสุดระยะเวลาตั้งด่านตรวจห้วงเวลาวันที่ 31 มีนาคม -30เมษายน 2563 #หมู่เฮา อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อเจียงฮาย

 

30 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลท่าสุด บริการงานผ่านระบบออนไลน์ "TASUD OFFICE ONLINE" ป้องกันภัยโรคระบาดไวรัสโควิด-19 เพื่อให้บริการเชิงรุก ลดการเดินทางมาติดต่อของประชาชนที่สำนักงาน เพื่อลดการแพร่กระจายของโรค
ท่านสามารถ Add line ผ่าน QR code เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่แต่ละงานแต่ละกองที่ให้บริการได้เลย และหากมีรายละเอียดเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อไปพบท่านที่บ้านได้
Cr. ขอบคุณmodel เทศบาลตำบลสบบง ในแนวคิดเชิงรุกของปลัดsopha wongyai
#หมู่เฮาอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อเจียงฮายเน้อจ้าว

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลท่าสุด โดยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับจังหวัดหวัดเชียงราย นำโดยนายสมชาย ปวงน้อยนายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด และ นายสุกรรณ์คำภู ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมจิตอาสากวาดล้างทำความสะอาดตลาดต้านโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 ณ ตลาดฟ้าไทย หน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 


โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนคัดแยกขยะที่ต้นทาง

วันจันทร์ ที่27 พฤษภาคม พ.ศ.2562 (คลิก)

เทศบาลตำบลท่าสุดจัดกิจกรรมวันเทศบาล โดยมีนายสมชาย ปวงน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ทำพิธีบวงสรวงศาลเจ้าที่ และ เปิดกิจกรรมและร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงาน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชนตำบลท่าสุด

ติดตามข่าวสาร...........(คลิ๊ก)

 

 

 

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด

โครงการพาณิชย์ฯ"ลดราคาช่วยประชาชน Lot 4" จังหวัดเชียงราย

ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการทต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย

สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการทต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ปี พ.ศ. 2562

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง "รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง แจ้ง แจ้งปิดทำการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุด ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 2 มิถุนายน 2563

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง แจ้ง แจ้งเปิดทำการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม2563 เป็นต้นไป

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง แจ้ง แจ้งเปิดทำการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม2563 เป็นต้นไป

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าสุด ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการปรึกษา การประเมินสุขภาพจิต และความรู้การดูแลสุขภาพจิต ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19

-ช่องทางการประเมินภาวะทางสุขภาพจิต
http://www.mhc01.net/covid/home.php

-ความรู้ในการดูแลสุขภาพจิต
https://www.dmh.go.th/covid19/infographic/reds.asp?g=5&gs=1

ประกาศเทศบาสตำบลท่าสุดเรื่อง แจ้งการปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุด วันที่ 17 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

รายงานเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562และผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ประกาศเทศบาสตำบลท่าสุดเรื่อง มาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เอกสารที่1 เอกสารที่2

ประกาศเทศบาสตำบลท่าสุดเรื่อง แต่งตั้งทีมดำเนินการคัดกรองแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทศบาลตำบลท่าสุด เอกสารที่1 เอกสารที่2 เอกสารที่3

ประกาศเทศบาสตำบลท่าสุดเรื่อง แจ้งปิดทำการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุด ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 16 เมษายน 2563

ประกาศเทศบาสตำบลท่าสุดเรื่อง แจ้งปิดทำการเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง มาตรการป้องกันการับสินบน
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง นโบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าสุด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลท่าสุด

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะกับตำแหน่ง (ภาค ค.)เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุด ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563

ระกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (แก้ไขและเพิ่มเติม)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง โรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุดหยุดทำการในระหว่างวันที่ 3-13 มีนาคม พ.ศ.2563 เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดไวรัสโคโรน่า2019 COVID-19

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่องประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง โครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริการราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ในราชกิจจานุเบกษา

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง โรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุด หยุดทำการในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 และเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล (ชุดที่ 1)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง การแบ่งเขตเลือกคตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง แผนที่แบ่งเขตเลือกตั้ง รูปแบบที่ 1

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง แผนที่แบ่งเขตเลือกตั้ง รูปแบบที่ 2

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง แผนที่แบ่งเขตเลือกตั้ง รูปแบบที่ 3

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย นายสมชาย ปวงน้อย นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าสุด

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุด รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง โรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
ตำแหน่ง พนักงานจ้างภารกิจ(ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) รับสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โทร 053-787101 ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ.2563 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ในเวลาราชการ (08.30-16.30น.)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุดและโรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด หยุดทำการ

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสุด รอบเดือนเมษายน 2562 เดือน ตุลาคม 2561มีนาคม 2562

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสุด รอบเดือนตุลาคม 2562 เดือน เมษายน 2562กันยายน 2562

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
(ตำแหน่ง พนักงานจ้างภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป คนงาน 2 อัตรา )
รับสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โทร 053-787101
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2562- 9 ธันวาคม พ.ศ.2562 ในเวลาราชการ (08.30-16.30น.)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง แผนผังแสดงการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลท่าสุด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาการกำหนดวัน เวลา สถานที่วิธีการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)ประจำหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย เทศบาลตำบลท่าสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ผู้ปฎิบัติการฉุกเฉินฯ(EMS)ประจำหน่วยกู้ชีพ กู้ภัยเทศบาลตำบลท่าสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่าง วันพุธ์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2562 – วันศุกร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30-16.30น.)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุดระหว่างวันที่ 10-31ตุลาคม2562และกำหนดเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2562ในวันที่1พฤศจิกายน2562

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561 - 2564 ) ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( ประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี )

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ผด.3) งวดที่ 1 ( เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 )

ประชาสัมพันธ์โครงการจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลท่าสุด ตามความคิดเห็น/ความต้องการของประชาชนตำบลท่าสุด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกุล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง การออกให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.ท.บ.๕) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (ลายละเอียดคลิ๊ก)

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 อ่านบทความ "คลิ๊ก"

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลท่าสุด รอบ 6 เดือน

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลตำบลท่าสุด รอบ 6 เดือน

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลตำบลท่าสุด รอบ 12 เดือน ผลงานสะสม

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT:LPA ) ประจำปี 2560 จังหวัดเชียงราย

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

แผนชุมชนด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว พ.ศ.2560

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT:LPA) ประจำปี 2560

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2561

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2562

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (29-07-2559)

อำนาจหน้าของเทศบาล

แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับนโยบายของรัฐ

กลุ่มแกะสลักบ้านถ้ำผาตอง(สล่าคำจันทร์ ยาโน)
ความรู้ สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ.2552เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสุด เป็นเทศบาลตำบลท่าสุด(8/4/55)

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสุด และ ประชาคมตำบล ครั้งที่ 5/2561

ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำประจำหมู่บ้าน บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไมต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำประจำหมู่บ้าน บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิมโดยใช้วัสดุผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Hotmix) บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 5

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิมโดยใช้วัสดุผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Hotmix) บ้านถ้ำผาตอง หมู่ที่ 6

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางถนนเดิมโดยใช้วัสดุผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านศรีวิเชียร หมู่ที่ 8

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงสุสาน บ้านพลูทอง หมู่ที่ 11 โดยการถมดิน

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประจำหมู่บ้าน บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 2

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเเดิมโดยใช้วัสดุผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Hotmix) จำนวน 2 จุด บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 2

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิมโดยใช้วัสดุผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Hotmix) บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ 4

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิมโดยใช้วัสดุผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Hotmix) บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ 4

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรึตเดิมโดยใช้วัสดุผสมแอสฟัลท็ติกตอนกรีต (Hotmix) บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิมโดยใช้วัสดุผสมแอสฟัลท์ติกคอกกรีต (Hotmix) บ้านถ้ำผาตอง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางถนนเดิมโดยใช้วัสดุผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านศรีวิเชียร หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2563)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 10

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 3
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 5
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านถ้ำผาตอง หมู่ที่ 6
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 10

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาภูเขาโดยวางท่อประปา พีวซี บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาภูเขาโดยวางท่อประปา พีวซี บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คลส.บ้านพลูทอง หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คลส.บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ห้วยพลู หมู่ที่ 1
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง รางระบายน้ำ คสล.มีฝาปิด (รูปตัวยู) จำนวน 1 ข้าง บ้านห้วยเคียนหมู่ที่ 4
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง รางระบายน้ำ คสล.มีฝาปิด (รูปตัวยู) จำนวน 1 ข้าง บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 5
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง รางระบายน้ำ คสล.มีฝาปิด (รูปตัวยู) จำนวน 1 ข้าง บ้านถ้ำผาตอง หมู่ที่ 6
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง รางระบายน้ำ คสล. (รูปตัวยู) พร้อมฝาบิด บ้านพลูทอง หมู่ที่ 11
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คลส. บ้านพลูทอง หมู่ที่ 11

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางเดิม โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถ้ำผาตอง หมู่ที่ 6

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ราคากลางจัดซื้อจัดจ้างวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก)เพื่อปรับปรุงถนนลูกรังบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่7 จำนวน 3 จุด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดหมู่ที่ 10

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์บรูณาการข่าวสารเพื่อประชาชนโดยการก่อสร้างกันสาดเทศบาลตำบลท่าสุด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(รูปตัวยู)พร้อมฝาปิดจำนวน 3 จุด ซอย 9(ข้างธนพิริยะ)บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1 พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างเคลื่อนย้ายพร้อมติดตั้งป้ายเทศบาลตำบลท่าสุด

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างดัดแปลงห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้เป็นห้องเก็บของ

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางถนนเดิมโดยใช้วัสดุผสมแอสพัสท์ติกคอนกรีต(Hotmix)บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดพื้นที่ตำบลท่าสุด หมู่ที่ 1 - 11

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรุงปรุงผิวทางถนนเดิมใช้วัสดุผสมแอสพัสท์ติกคอนกรีต (Hotmix)บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านพลู หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านพลูทอง หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวทางเดิมโดยใช้วัสดุผสมแอสพัลท์ติกคนกรีต (Hotmix) บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 10

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบ่อทอง หมู่ที่ 5

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่10

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดบ้านพลูทองหมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดบ้านพลูทองหมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านสันต้นกอกหมู่ที่ 2

ประกาศทั้งหมดคลิ๊ก 


แผนที่ เทศบาลตำบลท่าสุด


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


      ร้องเรียน-ร้องทุกข์ (คลิ๊ก)
-ส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ได้ที่ 5570102@dla.go.th หรือทาง FACEBOOK เทศบาลตำบลท่าสุด

เทศบาลตำบลท่าสุด เลขที่ 362 หมู่ 10 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทรศัพท์ 053787101 Fax.053787103
Hotline 053-787039