ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์. 053-787101 โทรสาร (แฟกซ์).053-787103

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
QR  แบบสำรวจความพึงพอใจ

กล่องแสดงความคิดเห็น ONLine

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-office

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/01/2564
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
5,286
เดือนที่แล้ว
5,286
ปีนี้
10,160
ปีที่แล้ว
32,541
ทั้งหมด
64,594
ไอพี ของคุณ
3.226.122.122

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลท่าสุด

     ตำบลท่าสุด ได้แบ่งแยกเขตการปกครองมาจากตำบลนางแล จำนวน 8 หมู่บ้านเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2538 ทำให้มีฐานะเป็นสภาตำบล ต่อมาในวันที่ 11 สิงหาคม 2542 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลและให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล สภาตำบลท่าสุด จึ่งได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสุดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่มที่ 116 ตอนพิเศษ 82ง วันที่ 15 ตุลาคม 2542 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2542 ในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2555 อาศัยอำนาจความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นเทศบาลตำบลท่าสุด