ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์. 053-787101 โทรสาร (แฟกซ์).053-787103

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
QR  แบบสำรวจความพึงพอใจ

กล่องแสดงความคิดเห็น ONLine

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-office

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/01/2564
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
5,286
เดือนที่แล้ว
5,286
ปีนี้
10,160
ปีที่แล้ว
32,541
ทั้งหมด
64,594
ไอพี ของคุณ
3.226.122.122

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
  "ท่าสุดเมืองเจริญ มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม การเกษตรพอเพียงและยั่งยืน ทรัพยากร
    ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมสวยงาม ประชากรอยู่ดีมีสุข" 

พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
7. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
10. จัดให้มีและบำรุงรักษาไฟฟ้าหรือแสงสว่าง
11. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
12. จัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
13. จัดให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
14. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
15. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
16. ให้การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
17. ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับการพาณิชย์ การท่องเที่ยวและการผังเมือง
18. ส่งเสริมระบบการสื่อสารระหว่างภาครัฐกับประชาชน