ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์. 053-787101 โทรสาร (แฟกซ์).053-787103

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
QR  แบบสำรวจความพึงพอใจ

กล่องแสดงความคิดเห็น ONLine

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-office

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/01/2564
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
5,286
เดือนที่แล้ว
5,286
ปีนี้
10,160
ปีที่แล้ว
32,541
ทั้งหมด
64,594
ไอพี ของคุณ
3.226.122.122

อำนาจหน้าที่ กองคลัง

     กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ - จ่ายเงินทุกประเภทงานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินเทศบาล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆการเบิกตัดปี การขยายเวลา เบิกจ่ายงบประมาณการหักภาษีและนำส่งรายงานเงินคงเหลือประจำ การรับ - จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลการยืมเงินทดรองราชการการจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระการจัดเก็บภาษี การประเมินภาษีการเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการ  ภายในออกเป็น 4 ด้าน คือ

          1. งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                งานรับเงิน - เบิกจ่ายเงิน
                งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
                งานเก็บรักษาเงิน

           2. งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                งานการบัญชี
                งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
                งานงบการเงินและงบทดรอง
                งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

          3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
                งานพัฒนารายได้
                งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
                งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

          4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
                งานพัสดุ
                งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ