ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์. 053-787101 โทรสาร (แฟกซ์).053-787103

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
QR  แบบสำรวจความพึงพอใจ

กล่องแสดงความคิดเห็น ONLine

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-office

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/01/2564
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
5,286
เดือนที่แล้ว
5,286
ปีนี้
10,160
ปีที่แล้ว
32,541
ทั้งหมด
64,594
ไอพี ของคุณ
3.226.122.122

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น8 พ.ย. 2564
2คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ12 พ.ค. 2564
3คัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเอดส์12 พ.ค. 2564
4คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ12 พ.ค. 2564
5คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร12 พ.ค. 2564
6คู่มือการจัดทำงบประมาณ12 พ.ค. 2564
7คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ12 พ.ค. 2564
8ตัวอย่างรหัสครุภัณฑ์12 พ.ค. 2564
9คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่12 พ.ค. 2564
10คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒12 พ.ค. 2564
11คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม12 พ.ค. 2564
12คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช12 พ.ค. 2564
13คู่มือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา12 พ.ค. 2564
14คู่มือและแนวทางเพื่อเป็นการเสริมสร้างระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากระบบซีเป็นระบบแท่ง12 พ.ค. 2564
15คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น12 พ.ค. 2564
16คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น12 พ.ค. 2564
17คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ12 พ.ค. 2564
18คู่มือการปฎิบัติงานด้านการเงินการบัญชี12 พ.ค. 2564
19รูปแบบและการจำแนกรายรับ รายจ่าย งบประมาณประจำปี12 พ.ค. 2564
20คู่มือการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน12 พ.ค. 2564

1 2   >>  >|